Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Thỏa thuận chào mời công khai

Thỏa thuận chào mời công khai này (sau đây gọi là Thỏa thuận) quy định các điều khoản và điều kiện đối với dịch vụ của "PO Trade LTD được đăng ký tại Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia với số đăng ký 2019-00207" (sau đây gọi là Công ty) được cung cấp trực tuyến tại: https://po.life/. Thỏa Thuận này được chấp nhận dưới dạng tài liệu đăng tải trên web và không yêu cầu các bên ký kết.

Khách hàng tự động xác nhận sự chấp nhận toàn bộ Thỏa thuận thông qua việc đăng ký Hồ sơ Khách hàng trên trang web của Công ty. Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực khi một trong hai bên chấm dứt thỏa thuận.

 • Điều khoản và Định nghĩa
  • Khu vực Khách hàng – không gian làm việc được tạo trong giao diện web, do Khách hàng sử dụng để thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn và Không phải giao dịch trên sàn cũng như nhập vào thông tin cá nhân.
  • Khách hàng – bất kỳ cá nhân nào trên 18 tuổi, sử dụng dịch vụ của Công ty tuân thủ theo Thỏa thuận này.
  • Công ty – là một pháp nhân, có tên gọi là "PO Trade", và là nhà thực hiện, theo các quy định của Thỏa thuận này, các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá đối với việc mua và bán hợp đồng CFD.
  • Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn – bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng với số tiền cần thiết hoặc rút tiền từ Tài khoản Giao dịch. Đối với Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn, Công ty sử dụng hệ thống thanh toán điện tử do Công ty toàn quyền lựa chọn và đưa vào giao diện thích hợp trong Khu vực Khách hàng.
  • Hồ sơ Khách hàng – tập hợp dữ liệu cá nhân về Khách hàng, do chính Khách hàng cung cấp trong quá trình thực hiện đăng ký và xác minh trong Khu vực Khách hàng và được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của Công ty.
  • Tài khoản Giao dịch – tài khoản chuyên biệt trên máy chủ của Công ty cho phép Khách hàng thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn.
  • Hoạt động Giao dịch trên sàn – hoạt động kinh doanh chênh lệch giá đối với việc mua và bán các hợp đồng giao dịch do Khách hàng thực hiện bằng cách sử dụng Cổng Giao dịch có sẵn trong Khu vực Khách hàng.
  • Máy chủ Giao dịch – máy chủ thuộc sở hữu của Công ty và được cài đặt phần mềm chuyên dụng trên đó, phục vụ cho việc thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn và Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn của Khách hàng và theo dõi số liệu thống kê của những hoạt động này.
  • Cổng Giao dịch – một giao diện chuyên dụng nằm trong Khu vực Khách hàng, được kết nối với Máy chủ Giao dịch của Công ty và cho phép Khách hàng thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn.
 • Các quy định chung
  • Dịch vụ được Công ty cung cấp là dịch vụ Internet sử dụng trang web chính thức của Công tyMáy chủ Giao dịch của Công ty để thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn. Việc sử dụng dịch vụ có ý phải bao gồm khả năng có được kết nối Internet tốc độ cao ổn định trên thiết bị của Khách hàng.
  • Trong các hoạt động của mình, Công ty được các quy định pháp luật hiện hành hướng dẫn về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Công ty yêu cầu Khách hàng nhập chính xác dữ liệu cá nhân và có quyền xác minh danh tính của Khách hàng bằng các phương thức cần thiết:
   • Tải lên các bản sao chụp của giấy tờ xác minh danh tính của Khách hàng và nơi cư trú trên thực tế lên Hồ sơ Khách hàng;
   • Thực hiện gọi điện thoại cho Khách hàng theo số điện thoại được cung cấp;
   • Các phương tiện cần thiết khác theo toàn quyền quyết định của Công ty để xác minh danh tính và hoạt động tài chính của Khách hàng.
  • Khách hàng, bất kể có tư cách pháp lý (pháp nhân hay thể nhân), đều bị nghiêm cấm có nhiều hơn một Tài khoản Giao dịch với Công ty. Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này hoặc đặt lại kết quả của Hoạt động Giao dịch trên sàn trong trường hợp xảy ra việc đăng ký lại Hồ sơ Khách hàng hoặc trong trường hợp cùng một Khách hàng sử dụng nhiều Tài khoản Giao dịch.
  • Hồ sơ Khách hàng được đăng ký trong không gian bảo mật của Khu vực Khách hàng trên trang web chính thức của Công ty. Công ty đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định tại Mục 8 của Thỏa thuận này.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm giữ bảo mật cho dữ liệu xác thực Khu vực Khách hàng nhận được từ Công ty, trong trường hợp mất quyền truy cập vào Khu vực Khách hàng, Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty để ngăn chặn việc truy cập vào số tiền trong Tài khoản Giao dịch.
  • Sau khi đăng ký, Công ty tự động cung cấp cho Khách hàng một Tài khoản Giao dịch để Khách hàng thực hiện tất cả các Hoạt động Giao dịch trên sàn và Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn.
  • Công ty thực hiện cấp giá cho Khách hàng bằng cách sử dụng các nguồn báo giá có trả phí của riêng mình, áp dụng việc xử lý luồng báo giá phù hợp với nhu cầu đảm bảo tính thanh khoản của hợp đồng được mở bởi Khách hàng. Báo giá của bất kỳ công ty nào khác và/hoặc báo giá lấy từ các nguồn có trả phí khác không được tính khi xem xét một tranh chấp.
  • Công ty cung cấp cho Khách hàng giao diện web được chuẩn bị một cách đặc biệt (Cổng Giao dịch) để thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn trong Khu vực Khách hàng.
  • Công ty nghiêm cấm Khách hàng sử dụng bất kỳ loại hoạt động gian lận nào có thể được Công ty xem là hành động của Khách hàng nhằm đạt được lợi nhuận bằng cách sử dụng các hoạt động không được Công ty hướng dẫn, các lỗ hổng trên (các) trang web chính thức của Công ty, đầu cơ tiền thưởng và giao dịch lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phòng hộ rủi ro cho các giao dịch ở các tài khoản khác nhau, đầu cơ vào tài sản có khả năng thanh khoản kém, v.v. Trong trường hợp này, Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này hoặc đặt lại kết quả của các Hoạt động Giao dịch trên sàn.
  • Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này hoặc đình chỉ mọi liên lạc với Khách hàng trong trường hợp phát hiện thái độ không công bằng đối với Công ty nói chung và các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn) xúc phạm nhân viên và đối tác của Công ty, vu khống, đăng tải thông tin không đáng tin cậy về Công ty, đánh giá tiêu cực, cố gắng tống tiền hoặc thực hiện tống tiền của Khách hàng.
  • Công ty có quyền cấm Khách hàng sao chép các Hoạt động Giao dịch trên sàn của nhà giao dịch khác hoặc đặt lại kết quả của Hoạt động Giao dịch trên sàn được sao chép trong trường hợp phát hiện vi phạm giao dịch, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác đối với Thỏa thuận này của nhà giao dịch cho sao chép.
  • Khách hàng phải đảm bảo rằng các hoạt động của mình tuân thủ đầy đủ luật pháp của quốc gia mà ở đó những hoạt động này được thực hiện.
  • Khách hàng thừa nhận và chấp nhận trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế và phí có thể phát sinh từ việc thực hiện các Hoạt động Giao dịch trên sàn.
  • Công ty có quyền giới hạn tính khả dụng của các tính năng và dịch vụ được cung cấp cũng như lợi ích giúp tạo động lực theo toàn quyền quyết định của mình.
  • Công ty đồng ý cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với điều kiện Khách hàng không phải là công dân hoặc thường trú nhân của các quốc gia được quy định trong phần 11 "Danh sách các quốc gia" trong Thỏa thuận hiện tại hoặc bất kỳ lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán hoặc kiểm soát thực tế của những quốc gia này. Công ty có quyền hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ tại những quốc gia này.
 • Quy trình thực hiện Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn
  • Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi Khách hàng để nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch cũng như rút tiền từ tài khoản đó (nạp và rút tiền).
  • Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn được Khách hàng thực hiện với hỗ trợ của tính năng Khu vực Khách hàng. Công ty không thực hiện Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn được yêu cầu thông qua các phương tiện liên lạc thông thường (Email, trò chuyện trực tiếp, v.v.).
  • Trong khi thực hiện Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn, Khách hàng chỉ được phép sử dụng tiền của chính mình được giữ trong tài khoản thanh toán điện tử và ngân hàng do Khách hàng sở hữu.
  • Đơn vị tiền tệ của Tài khoản Giao dịch là đôla Mỹ. Tiền tệ này được sử dụng để hiển thị số dư Tài khoản Giao dịch của khách hàng. Khách hàng không thể thay đổi tiền tệ của Tài khoản Giao dịch. Việc tự động tính toán lại số tiền nạp từ tiền tệ mà Khách hàng sử dụng sang tiền tệ của Tài khoản Giao dịch được áp dụng khi Khách hàng nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch. Quy trình tương tự cũng được thực hiện đối với việc rút tiền.
  • Trong trường hợp thực hiện việc quy đổi tiền tệ, Công ty sử dụng tỷ giá hối đoái theo báo giá nhận được từ các nhà cung cấp thanh toán điện tử hỗ trợ tại thời điểm thực hiện Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn.
  • Công ty quy định số tiền tối thiểu cho Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn như sau (trừ khi có quy định khác):
   - Nạp tiền – 0.1 USD;
   - Rút tiền – 10 USD.
  • Nếu Khách hàng sử dụng các phương thức khác nhau để nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch, việc rút tiền bằng các phương thức này sẽ được thực hiện theo cùng tỷ lệ với số tiền nạp được thực hiện. Nếu Công ty không thể xử lý yêu cầu rút tiền theo phương thức do Khách hàng chỉ định, Công ty sẽ cho phép Khách hàng thay đổi phương thức thanh toán đã chọn sang một trong những phương thức hiện có.
  • Nếu Khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch, Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng chỉ sử dụng tiền của chính mình và đồng ý rằng Công ty có thể lưu thông tin thanh toán của thẻ ngân hàng để triển khai tính năng nạp tiền nhanh cho Tài khoản Giao dịch chỉ bằng một thao tác, khi Khách hàng sử dụng tính năng thích hợp trong Khu vực Khách hàng. Khách hàng có thể vô hiệu hóa dịch vụ này khi có yêu cầu bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của Công ty.

   Theo yêu cầu của Công ty, Khách hàng cam kết cung cấp bản chụp/ảnh xác nhận các thẻ được sử dụng để nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch cho mục đích xác minh, và cũng loại trừ khả năng xảy ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty về số tiền nạp.
  • Để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các quy định pháp lý được chấp nhận chung, cũng như để bảo vệ tiền vốn của Khách hàng, việc rút tiền sẽ được thực hiện bằng cùng một phương thức thanh toán đã được sử dụng trước đó để nạp tiền và theo cùng một thông tin thanh toán.
  • Công ty không cho phép sử dụng các dịch vụ được cung cấp như một phương tiện để thu về lợi nhuận từ các Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn hoặc theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích được quy định.
 • Quy trình thực hiện Hoạt động Giao dịch trên sàn
  • Hoạt động Giao dịch trên sàn bao gồm các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá của việc mua và bán hợp đồng giao dịch với các sản phẩm giao dịch do Công ty cung cấp. Những hoạt động này được thực hiện thông qua Cổng Giao dịch do Công ty cung cấp trong Khu vực Khách hàng. Việc xử lý tất cả các Hoạt động Giao dịch trên sàn của khách hàng được Công ty thực hiện bằng cách sử dụng Máy chủ Giao dịch do Công ty có toàn quyền chọn phần mềm thích hợp.
  • Công ty cung cấp báo giá trong Cổng Giao dịch, cho biết giá trong một báo giá Plost đơn, vốn được tính bằng công thức: Plost = Pbid + (Pask-Pbid)/2

   Trong đó: Plost - giá mà được dùng để thực thi Hoạt động Giao dịch trên sàn và các giao dịch phát sinh trong việc mở và đóng hợp đồng giao dịch. Pbid - Giá Bid (đặt mua) do nhà cung cấp thanh khoản cung cấp cho Công ty. Pask - Giá Ask (đặt bán) do nhà cung cấp thanh khoản cung cấp cho Công ty.
  • Giao dịch trên Máy chủ Giao dịch của Công ty cũng được thực thi theo giá Plost. Công ty cho phép các Hoạt động Giao dịch trên sàn và cung cấp báo giá 24/24.
  • Công ty sử dụng công nghệ báo giá "Khớp lệnh thị trường" để thực thi Hoạt động Giao dịch trên sàn và thực hiện giao dịch ở mức giá hiện có tại thời điểm xử lý yêu cầu của Khách hàng theo danh sách yêu cầu đang chờ của Khách hàng trên Máy chủ Giao dịch của Công ty. Sự chênh lệch tối đa của giá được quy định trong Cổng Giao dịch của Khách hàng so với giá hiện có trên Máy chủ Giao dịch của Công ty không vượt quá giá trị của hai tỷ lệ chênh lệch bình quân đối với sản phẩm giao dịch này trong các khoảng thời gian tương ứng với mức độ biến động bình quân của sản phẩm này.
  • Công ty có quyền từ chối cho Khách hàng thực hiện Hoạt động Giao dịch trên sàn nếu tại thời điểm đưa ra yêu cầu hợp đồng, Công ty không có đủ thanh khoản đối với sản phẩm giao dịch đã chọn vào thời điểm hợp đồng hết hạn. Trong trường hợp này, sau khi nhấn vào nút tương ứng trong Cổng Giao dịch, Khách hàng sẽ nhận được thông báo.
  • Số tiền được thanh toán cho Khách hàng trong trường hợp hợp đồng giao dịch do Khách hàng thực hiện có kết quả dương được Công ty xác định theo tỷ lệ phần trăm của số tiền thế chấp được Khách hàng chọn tại thời điểm thực hiện hợp đồng giao dịch bằng cách sử dụng yếu tố giao diện tương ứng của Cổng Giao dịch.
  • Là một phần của dịch vụ do Công ty cung cấp, Khách hàng được cung cấp việc mua, bán hợp đồng giao dịch hoặc không tham gia vào hoạt động giao dịch. Hợp đồng giao dịch có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào phương thức mua bán.
  • Khách hàng có thể giữ bất kỳ số lượng Hoạt động Giao dịch trên sàn được mở đồng thời nào trên Tài khoản Giao dịch với ngày hết hạn bất kỳ của bất cứ loại hợp đồng giao dịch hiện có nào. Đồng thời, tổng khối lượng của tất cả Hoạt động Giao dịch trên sàn mới mở không được vượt quá số dư của Khách hàng trong Cổng Giao dịch.
  • Công ty thực hiện các cơ chế bắt buộc sau để thực thi các Hoạt động Giao dịch trên sàn với các hợp đồng CFD thuộc loại «Cao - Thấp»:
   • Khách hàng, bằng việc sử dụng Cổng Giao dịch được cung cấp trong Khu vực Khách hàng, xác định các tham số của Hoạt động Giao dịch trên sàn: sản phẩm giao dịch, thời gian hết hạn hợp đồng, khối lượng giao dịch, loại hợp đồng («Call» hoặc «Put»). Giá được hiển thị trong Cổng Giao dịch của Khách hàng là giá Plost.
   • Tùy thuộc vào khối lượng thanh khoản hiện có tại các nhà cung cấp thanh khoản, khả năng sinh lời của hợp đồng giao dịch tính theo phần trăm trong trường hợp có kết quả thực thi dương được xác định bởi sản phẩm giao dịch do Khách hàng chọn trong Cổng Giao dịch của Khách hàng. Mức lợi nhuận được xác định cho từng Hoạt động Giao dịch trên sàn cụ thể và được hiển thị trên giao diện tương ứng trong Cổng Giao dịch của Khách hàng.
   • Khi Khách hàng nhấn vào nút «Call» hoặc «Put» trong Cổng Giao dịch, các tham số của Hoạt động Giao dịch trên sàn do Khách hàng đưa ra là cố định và được chuyển đến Máy chủ Giao dịch của Công ty. Máy chủ Giao dịch nhận được yêu cầu từ Cổng Giao dịch của Khách hàng và đưa yêu cầu này vào hàng đợi để xử lý. Tại thời điểm này, Tài khoản Giao dịch của Khách hàng ghi nhận số tiền thế chấp để thực thi hợp đồng giao dịch theo số tiền do Khách hàng đưa ra.
   • Tại thời điểm yêu cầu của Khách hàng xuất hiện trong hàng đợi xử lý, Máy chủ Giao dịch đọc các tham số chính của Hoạt động Giao dịch trên sàn, tự thực thi hoạt động ở mức giá hiện có trên Máy chủ của Công ty với bản ghi nhận về hoạt động này trong cơ sở dữ liệu máy chủ. Do đó, việc xử lý các Hoạt động Giao dịch trên sàn được thực hiện bằng công nghệ «Khớp lệnh thị trường».
   • Thời gian xử lý yêu cầu của Khách hàng phụ thuộc vào chất lượng của sự kết nối giữa Cổng Giao dịch của Khách hàngMáy chủ Giao dịch cũng như thị trường hiện tại của tài sản đó. Trong những điều kiện thị trường bình thường, yêu cầu của Khách hàng thường được xử lý trong vòng 0 – 4 giây. Trong điều kiện thị trường bất thường, thời gian xử lý có thể tăng lên.
   • Vào thời điểm hết hạn của hợp đồng giao dịch, mức giá mà tại đó việc thực thi hợp đồng được thực hiện sẽ được so với giá đóng hợp đồng giao dịch. Tiếp sau đó, thuật toán sau sẽ được sử dụng:
    • Đối với hợp đồng loại «Call»:
     - nếu giá đóng hợp đồng lớn hơn giá mở hợp đồng (theo đúng quy định, Pmở < Pđóng), thì hợp đồng này được xem là được thực thi. Số tiền ký quỹ cố định và số tiền thanh toán của việc thực thi hợp đồng giao dịch này được chuyển vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng theo giá trị được ghi trong Cổng Giao dịch của Khách hàng tại thời điểm Khách hàng sử dụng nút «Call».
     - nếu giá đóng hợp đồng thấp hơn giá mở hợp đồng (theo đúng quy định, Pmở > Pđóng), thì hợp đồng này được xem là chưa được thực thi. Việc rút số tiền ký quỹ cố định từ Tài khoản Giao dịch của Khách hàng được bắt đầu.
    • Đối với hợp đồng loại «Put»:
     - nếu giá đóng hợp đồng thấp hơn giá mở hợp đồng (theo đúng quy định, Pmở > Pđóng), thì hợp đồng này được xem là được thực thi. Số tiền ký quỹ cố định và số tiền thanh toán của việc thực thi hợp đồng giao dịch này được chuyển vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng theo giá trị được ghi trong Cổng Giao dịch của Khách hàng tại thời điểm Khách hàng sử dụng nút «Put».
     - nếu giá đóng hợp đồng lớn hơn giá mở hợp đồng (theo đúng quy định, Pmở < Pđóng), thì hợp đồng này được xem là chưa được thực thi. Có một khoản tiền rút từ Tài khoản Giao dịch của Khách hàng từ số tiền ký quỹ cố định.
   • Công ty có quyền hủy hoặc sửa đổi kết quả của Hoạt động Giao dịch trên sàn của Khách hàng trong các trường hợp sau:
    - Hoạt động Giao dịch trên sàn được mở/đóng theo giá không phải giá thị trường;
    - Hoạt động Giao dịch trên sàn được thực hiện với sự trợ giúp của phần mềm tự động trái phép;
    - Trong trường hợp xảy ra lỗi phần mềm hoặc trục trặc khác trên Máy chủ Giao dịch;
    - Hoạt động Giao dịch trên sàn tổng hợp (khóa chặn) trên hợp đồng giao dịch có thể bị vô hiệu trong trường hợp có dấu hiệu lạm dụng rõ ràng.
 • Báo giá và thông tin
  • Giá được đưa ra trong Cổng Giao dịch của Công ty được sử dụng cho các Hoạt động Giao dịch trên sàn. Điều kiện giao dịch đối với các sản phẩm được quy định trong thông số kỹ thuật của hợp đồng. Tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định mức giá hiện tại trên thị trường đều thuộc thẩm quyền hoàn toàn của Công ty, giá trị này là giống nhau đối với tất cả Khách hàng của Công ty.
  • Trong trường hợp có sự gián đoạn ngoài kế hoạch trong luồng báo giá của máy chủ do lỗi phần cứng hoặc phần mềm, Công ty có quyền đồng bộ hóa cơ sở báo giá chào mời công khai trên Máy chủ Giao dịch với các nguồn khác. Những nguồn này có thể là:
   A. cơ sở báo giá của nhà cung cấp thanh khoản;
   B. cơ sở báo giá của một hãng thông tấn.
  • Trong trường hợp không tính được lợi nhuận theo loại hợp đồng/sản phẩm giao dịch do phản hồi không chính xác của phần mềm và/hoặc phần cứng của Máy chủ Giao dịch, Công ty có quyền:
   A. Hủy bỏ vị thế bị mở nhầm;
   B. Điều chỉnh Hoạt động Giao dịch trên sàn được thực hiện sai theo giá trị hiện tại.
  • Phương pháp điều chỉnh hoặc thay đổi khối lượng, giá cả và/hoặc số lượng Hoạt động Giao dịch trên sàn (và/hoặc mức độ hay khối lượng của bất kỳ lệnh nào) do Công ty xác định và mang tính cuối cùng đồng thời cũng mang tính ràng buộc đối với Khách hàng. Công ty cam kết thông báo cho Khách hàng về bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi nào như thế ngay khi có thể.
 • Quyền hạn và trách nhiệm của Công ty và của Khách hàng
  • Khách Hàng không có quyền yêu cầu bất kỳ khuyến nghị giao dịch hoặc thông tin nào khác mà giúp thúc đẩy thực hiện Hoạt động Giao dịch trên sàn từ nhân viên đại diện của Công ty. Công ty cam kết không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ khuyến nghị nào trực tiếp giúp thúc đẩy Khách hàng thực hiện bất kỳ Hoạt động Giao dịch trên sàn nào. Quy định này không áp dụng cho việc đưa ra các khuyến nghị chung của Công ty đối với việc sử dụng các chiến thuật giao dịch CFD.
  • Khách hàng đảm bảo bảo vệ cho Công ty trước mọi nghĩa vụ, chi phí, khiếu nại, thiệt hại mà Công ty có thể phải chịu cả trực tiếp và gián tiếp từ việc Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình với các bên thứ ba liên quan đến các hoạt động của mình trong Công ty và bên ngoài Công ty.
  • Công ty không phải là nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc (kết nối Internet) và không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nghĩa vụ do lỗi về kênh thông tin liên lạc.
  • Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp bản sao giấy tờ xác minh danh tính và địa chỉ cư trú cũng như tuân thủ mọi bước xác minh khác do Công ty quy định.
  • Khách hàng cam kết không phát tán trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào (mạng xã hội, diễn đàn, blog, báo, đài phát thanh, truyền hình, bao gồm nhưng không giới hạn ở những phương tiện được đề cập ở trên) bất kỳ thông tin nào về Công ty mà không có sự chấp thuận trước về nội dung với đại diện chính thức của Công ty.
  • Trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp, Khách hàng đảm bảo rằng mình không phải là công dân hoặc thường trú nhân của các quốc gia được quy định trong phần 11 "Danh sách các quốc gia" của Thỏa thuận hiện tại hoặc bất kỳ lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán hoặc kiểm soát thực tế của những quốc gia này. Nếu không, Khách hàng cam kết không bắt đầu hoặc ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức. Nếu Khách hàng vi phạm những đảm bảo và nghĩa vụ này, Khách hàng cam kết bồi thường cho Công ty mọi tổn thất do vi phạm này gây ra.
  • Công ty có quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho Khách hàng. Bạn có thể xem Thỏa thuận hiện tại trên trang web chính thức của Công ty, ngày sửa đổi được nêu trong mục thích hợp.
  • Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách hàng về mọi tổn thất phát sinh do sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp; Công ty không bồi thường thiệt hại về tinh thần hoặc việc mất lợi nhuận, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này hoặc trong các văn bản pháp lý khác của Công ty.
  • Phương thức liên lạc chính giữa Công tyKhách hàng là dịch vụ hỗ trợ nằm trên trang web của Công ty, dịch vụ này không giúp hủy bỏ nghĩa vụ của Công ty trong việc cung cấp cho Khách hàng sự hỗ trợ cần thiết bằng các phương tiện và phương thức liên lạc khác có sẵn trên trang web chính thức của mình.
  • Công ty có quy trình giải quyết sau với Khách hàng:
   • Việc nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng được thực hiện tự động trong hầu hết các trường hợp mà không có sự tham gia của nhân viên Công ty. Trong trường hợp đặc biệt khi xảy ra trục trặc trong phần mềm của các bên trung gian liên quan đến xử lý thanh toán, Công ty có thể toàn quyền thực hiện xử lý việc ghi có tiền vào Tài khoản Giao dịch theo phương thức thủ công. Nếu khoản tiền nạp được xử lý thủ công, Khách hàng phải cung cấp số ID chuyển tiền, ngày và giờ, phương thức thanh toán được sử dụng, thông tin ví người gửi và người nhận khi liên hệ dịch vụ hỗ trợ của Công ty.
   • Việc rút tiền từ Tài khoản Giao dịch của Khách hàng chỉ được thực hiện ở chế độ thủ công sau khi Khách hàng gửi phiếu thông tin liên quan trong Khu vực Khách hàng. Khách hàng không thể rút số tiền lớn hơn số tiền được hiển thị dưới dạng số dư khả dụng trong Tài khoản Giao dịch của mình. Khi Khách hàng gửi phiếu rút tiền, số tiền tương ứng sẽ được ghi nợ từ số tiền khả dụng trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng. Việc xử lý yêu cầu rút tiền được thực hiện trong thời gian ba ngày làm việc. Trong một số trường hợp cụ thể, Công ty có quyền gia hạn thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu lên tới 14 ngày làm việc sau khi đã thông báo trước cho Khách hàng.
 • Thông báo Rủi ro
  • Khách hàng chịu những loại rủi ro sau:
   • Rủi ro chung trong đầu tư liên quan đến khả năng mất số vốn đầu tư do Hoạt động Giao dịch trên sàn đã thực hiện. Những rủi ro như vậy không thuộc trách nhiệm bảo hiểm và không được bảo vệ bởi bất kỳ quy định pháp luật nào.
   • Rủi ro liên quan đến việc cung cấp giao dịch trực tuyến. Khách hàng biết rằng Hoạt động Giao dịch trên sàn được bảo mật bằng hệ thống giao dịch điện tử và không được kết nối trực tiếp với bất kỳ nền tảng giao dịch toàn cầu hiện có nào. Tất cả thông tin liên lạc được thực hiện thông qua các kênh liên lạc.
   • Rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba.
  • Khách hàng biết rằng Khách hàng không thể đầu tư tiền vào Tài khoản Giao dịch của mình nếu việc mất tiền sẽ làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của Khách hàng hoặc gây ra các vấn đề cho Khách hàng trong mối quan hệ với các bên thứ ba.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân
  • Công ty chịu hướng dẫn theo các quy định được chấp nhận chung theo thông lệ thế giới về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Công ty đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phiếu mà Khách hàng nhập vào khi thực hiện đăng ký trên trang web chính thức của Công ty và trong Hồ sơ Khách hàng.
  • Khách hàng có quyền thay đổi dữ liệu cá nhân trong Khu vực Khách hàng của mình, ngoại trừ địa chỉ email. Dữ liệu chỉ có thể được thay đổi khi Khách hàng trực tiếp liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của Công ty sau khi thực hiện nhận dạng chính xác.
  • Công ty sử dụng công nghệ «cookie» trên trang web của mình để cung cấp lưu trữ về thống kê.
  • Công ty có chương trình liên kết nhưng không cung cấp cho đối tác bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của khách hàng được giới thiệu.
  • Ứng dụng di động của Công ty có thể thu thập số liệu thống kê ẩn danh từ những ứng dụng đã cài đặt.
 • Quy trình giải quyết khiếu nại và tranh chấp
  • Tất cả các tranh chấp giữa Công tyKhách hàng được giải quyết theo quy trình khiếu nại bằng cách thương lượng và trao đổi liên lạc.
  • Công ty chỉ chấp nhận các khiếu nại phát sinh theo Thỏa thuận này qua email support@po-trade.com và không được vượt quá năm ngày làm việc kể từ ngày (ngày) xảy ra tranh chấp.
  • Công ty có nghĩa vụ xem xét khiếu nại của Khách hàng trong thời gian không quá 14 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại bằng văn bản từ Khách hàng và thông báo qua email cho Khách hàng biết về kết quả khiếu nại.
  • Công ty không bồi thường cho Khách hàng về bất kỳ việc mất lợi nhuận hoặc thiệt hại tinh thần nào trong trường hợp có quyết định tích cực dành cho khiếu nại của Khách hàng. Công ty thực hiện thanh toán bồi thường cho Tài khoản Giao dịch của Khách hàng hoặc hủy kết quả của Hoạt động Giao dịch trên sàn đang bị tranh chấp, đưa số dư trong Tài khoản Giao dịch của Khách hàng trở lại số dư cũ trong trường hợp Hoạt động Giao dịch trên sàn đang tranh chấp không được thực hiện. Kết quả của các Hoạt động Giao dịch trên sàn khác trong Tài khoản Giao dịch của Khách hàng không bị ảnh hưởng.
  • Khoản thanh toán bồi thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng trong vòng một ngày làm việc sau khi có quyết định tích cực dành cho yêu cầu của Khách hàng.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp không được nêu trong Thỏa thuận này, Công ty, khi đưa ra quyết định cuối cùng, sẽ tuân theo các quy tắc và thực hành mang tính thông lệ quốc tế được chấp nhận chung về việc giải quyết tranh chấp một cách công bằng.
  • Luật pháp của Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia sẽ chi phối Thỏa thuận này và mọi hành động có liên quan. Quyền tài phán và địa điểm dành riêng cho các hành động liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng dịch vụ sẽ là tòa án của Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia và cả hai bên đều đồng ý với quyền tài phán của những tòa án này đối với bất kỳ hành động nào như thế.
 • Thời hạn và việc chấm dứt Thỏa thuận
  • Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng đăng nhập vào Khu vực Khách hàng của mình lần đầu tiên trên https://po.life/vt/registration/ (đăng ký Hồ sơ Khách hàng) và sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.
  • Một trong hai Bên đều có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:
   • Thỏa thuận này sẽ được xem là chấm dứt theo sự chủ động ​​của Khách hàng trong vòng bảy ngày làm việc kể từ thời điểm đóng Hồ sơ Khách hàng tại Khu vực Khách hàng hoặc nhận được thông báo bằng văn bản từ Khách hàng có kèm theo yêu cầu chấm dứt Thỏa thuận, với điều kiện rằng Khách hàng không có nghĩa vụ nào phải thực hiện theo quy định tại đây. Thông báo chấm dứt thỏa thuận phải được Khách hàng gửi về địa chỉ email của Công ty: support@po-trade.com
   • Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng mà không cần giải thích. Tuy nhiên, Công ty cam kết tuân thủ các nghĩa vụ tài chính của mình đối với Khách hàng tại thời điểm chấm dứt Thỏa thuận trong vòng 30 ngày làm việc, với điều kiện rằng Khách hàng không có nghĩa vụ nào chưa được thực hiện theo quy định tại đây.
   • Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp vi phạm một hoặc một số quy định trong Thỏa thuận sau.
  • Thỏa thuận này được xem là được chấm dứt đối với các Bên khi nghĩa vụ chung của Khách hàng và của Công ty đối với Hoạt động Không phải giao dịch trên sàn được thực hiện trước đó đã được hoàn thành và tất cả các khoản nợ của mỗi Bên đều được hoàn trả với điều kiện rằng Khách hàng không có nghĩa vụ chưa được thực hiện.
   Trong trường hợp Công ty chấm dứt sớm Thỏa thuận, kết quả của Hoạt động Giao dịch trên sàn sẽ được xem xét và hoàn thành theo toàn quyền quyết định của Công ty.
 • Danh sách các quốc gia
- Hoa Kỳ
- Áo
- Bỉ
- Bulgaria
- Croatia
- Đảo Síp
- Cộng hòa Séc
- Đan Mạch
- Estonia
- Phần Lan
- Pháp
- Đức
- Hy Lạp
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Ý
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Hà Lan
- Ba Lan
- Bồ Đào Nha
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Tây Ban Nha
- Thụy Điển
- Na Uy
- Malta