Motor koji daje optimizovane tabele smanjuje vreme učitavanja i povećava život baterije do 25%.

Politika sprečavanja pranja novca (AML) i upoznavanja Vašeg klijenta (KYC)

1. Politika je po.trade i njenih podružnica, (u daljem tekstu «Kompanija») da zabrani i aktivno sprovodi prevenciju pranja novca i bilo koje aktivnosti koja olakšava pranje novca ili finansiranje terorističkih ili kriminalnih radnji. Kompanija zahteva da se njeni službenici, zaposleni i saradnici da pridržavaju ovih standarda u sprečavanju korišćenja svojih proizvoda i usluga u svrhe pranja novca.

U svrhe Politike, pranje novca se uopšteno definiše kao učestvovanje u aktivnostima napravljenim da se prikrije ili maskira stvarno poreklo kriminalno proisteklih postupaka tako da nezakonski postupci izgledaju kao da su proistekli iz legitimnih izvora ili čine legitimne stavke

3. Uopšteno, pranje novca se javlja u tri faze. Gotovina prvo ulazi u finansijski sistem u fazi «plasiranja», gde se gotovina koja je nastala iz kriminalnih aktivnosti konvertuje u monetarne instrumente, kao što su novčani nalozi ili putnički čekovi ili se deponuje na račune u finansijskim ustanovama. U fazi «raspoređivanja», sredstva se transferišu ili prenose na druge račune ili druge finansijske ustanove da se novac dalje odvoji od svog kriminalnog porekla. U fazi «integrisanja» sredstva se ponovo uvode u ekonomiju i koriste se za kupovinu legitimnih sredstava ili za finansiranje drugih kriminalnih aktivnosti ili zakonskih poslova. Finansiranje terorizma ne mora da uključuje procedure kriminalnog delovanja, već pre pokušaj da se prikrije poreklo ili namenjena upotreba sredstava, koji će se kasnije koristiti u kriminalne svrhe.

Od svakog zaposlenog u kompaniji, čiji su zadaci povezani sa nabavkom proizvoda i usluga kompanije i koji direktno ili indirektno sarađuju sa klijentelom kompanije, očekuje se da je upoznat sa zahtevima važećih zakona i uredbi koji se tiču njegovih ili njenih poslovnih obaveza, i izričita je obaveza takvog zaposlenog da ispunjava ove obaveze u svakom trentuku na način koji je u skladu sa zahtevima važećih zakona i uredbi.

5. Zakoni i uredbe uključuju, ali se ne ograničavaju na: «Ispitivanje klijenata za banke» (2001) i «Opšti vodič za otvaranje računa i identifikaciju klijenata» (2003) Odbora za bankarski nadzor u Bazelu, Četrdeset + devet preporuka u vezi sa pranjem novca FATF, Patriotski zakon SAD-a (2001), Zakon o prevenciji i suzbijanju aktivnosti pranja novca (1996).

Kako bi bili sigurni da se ova opšta politika sprovodi, menadžment kompanije je definisao i održava tekući program u svrhu obezbeđivanja usklađenosti sa važećim zakonima i uredbama i prevencije pranja novca. Ovaj program služi da koordinira specifične regulatorne zahteve širom grupe u konsolidovanom okviru kako bi se efikasno upravljalo rizikom za grupu od izloženosti pranju novca i finansiranju terorizma širom svih poslovnih jedinica, pozicija i zakonskih tela.

7. Svaka od podružnica kompanije mora da postupa u skladu sa AML i KYC politikama.

8. Sva identifikaciona dokumentacija i zapisi o uslugama čuvaće se najmanje tokom perioda koji nalaže lokalni zakon.

9. Svi novozaposleni će proći obuku o sprečavanju pranja novca kao deo obaveznog programa obuke pri zapošljavanju. Svi zaposleni na koje se ovo odnosi takođe moraju da završe AML i KYC obuku jednom godišnje. Učešće u dodatnim ciljanim programima obuke je potrebno za sve zaposlene koji imaju svakodnevne AML i KYS obaveze.

10. Kompanija ima pravo da zahteva od klijenta da potvrdi njegove/njene informacije o registraciji navedene u momentu otvaranje trgovačkog računa o svom sopstvenom nahođenju i u bilo kom trenutku. Da verifikuje podatke, kompanmija može da zahteva od klijenta da dostavi notirane kopije pasoša, vozačke dozvole i nacionalne lične karte; izvoda bankovnih računa ili računa za režije da bi potvrdila adresu stanovanja. U nekim slučajevima. kompanija može da traži od klijenta da dostavi fotografiju na kojoj klijent drži identifikacionu karticu blizu svog lica. Detaljni zahtevi za identifikaciju klijenta su navedeni u odeljku za politiku AML na zvaničnom sajtu kompanije.

11. Procedura verifikovanja nije obavezna za podatke identifikacije klijenta ako klijent nije dobio takav zahtev od kompanije. Klijent može dobrovoljno da pošalje kopiju pasoša ili drugog dokumenta kao dokaz svog identiteta odseku kompanije za podršku klijentima da obezbedi verifikaciju pomenutih ličnih podataka. Klijent mora da uzme u obzir da prilikom deponovanja/povlačenja sredstava putem bankovnog transfera, on/ona mora da dostavi dokumenta za kompletnu verifikaciju imena i adrese u vezi sa specifičnostima izvršenja i procesuiranja bankovnih transakcija.

Ako su se bilo koji podaci o registraciji klijenta (ime i prezime, adresa ili broj telefona) promenili, klijent je u obavezi da odmah obavesti odsek kompanije za podršku klijentima o ovim izmenama sa zahtevom da se ovi podaci isprave ili da se unesu bez podrške unesu izmene u profilu klijenta.

12.1.Da bi promenio broj telefona naveden prilikom registracije na profilu klijenta, klijent mora da dostavi dokument kojim se potvrđuje vlasništvo novog broja telefona (ugovor sa mobilnim operaterom kao pružaocem usluga) i fotografiju ID dokumenta blizu lica klijenta. Lični podaci klijenta moraju da budu isti na oba dokumenta.

13. Klijent je odgovoran za autentičnost dokumenata (njihovih kopija) i prihvata pravo kompanije da kontaktira odgovarajuće organe zemlje koja je izdala dokumenta za validiranje njihove autentičnosti.